Privacy

1. Verbintenis inzake privacy
Met de in dit Beleid gebruikte term ‘persoonlijke gegevens’ worden gegevens bedoeld, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld. donttellmum zal uw persoonlijke gegevens niet verwerken zonder uw toestemming. Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens verbinden wij ons ertoe de internationaal erkende normen inzake bescherming van de privacy volledig na te leven. Daarbij garanderen wij dat ons personeel strenge normen in acht neemt inzake veiligheid en vertrouwelijkheid. In de volgende paragrafen leest u hoe en wanneer wij persoonlijke gegevens van u verzamelen.

2. Bestemming van persoonlijke gegevens
Voor de meeste van onze diensten hoeft u zich op geen enkele wijze te registreren, zodat u onze site kunt bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens achter te laten. Voor sommige diensten kan registratie wel worden gevraagd. Als u zich bij ons registreert, moet u mogelijk bepaalde velden invullen (sommige zijn verplicht, andere optioneel) alsook een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Als u in dergelijke situaties enige door ons gevraagde persoonlijke gegevens niet invult, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde onderdelen van de site en kunnen wij mogelijk uw vragen niet beantwoorden. donttellmum verwerkt persoonlijke gegevens voor een beperkt aantal specifieke doeleinden waarover wij u informeren als wij u om informatie vragen. Zo kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om u producten en diensten aan te bieden, om u de door u bestelde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten te verhandelen die wij voor u van belang achten of om contact met u op te nemen voor andere doeleinden. De informatie die u naar onze afdeling Klantenservice zendt, wordt uitsluitend gebruikt om u te helpen bij het oplossen van problemen en wordt verder geheimgehouden. donttellmum bewaart uw gegevens niet langer dan voor dergelijke doeleinden redelijkerwijs noodzakelijk is en in overeenstemming met enige toepasselijke wettelijke of ethische voorschriften inzake verslaglegging en het bewaren van documentatie.

3. Niet-openbaarmaking van Informatie
Uw persoonlijke gegevens worden door donttellmum niet verkocht, doorgegeven of anderszins verspreid aan derden buiten donttellmum. Incidenteel kunnen persoonlijke gegevens echter worden overgedragen aan derden die handelen voor of namens donttellmum, of in verband met de bedrijfsvoering van donttellmum, voor verdere verwerking in overeenstemming met het (de) doeleinde(n) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Indien openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan een derde om welke reden ook waarschijnlijk of noodzakelijk is, zal donttellmum waar mogelijk trachten ervoor te zorgen dat openbaarmaking en bestemming van de gegevens duidelijk worden aangegeven. Hoewel zulke derden mogelijk een ander privacybeleid voeren, trachten wij ervoor te zorgen dat zij dezelfde mate van bescherming bieden als donttellmum en zullen wij waar nodig contractueel van hen verlangen dat overgedragen gegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor donttellmumd uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming zullen wij aan derden generlei informatie over u doorgeven die gevoelig ligt (bv. medische gegevens). U kunt uw toestemming op een later tijdstip altijd intrekken. Als u uw toestemming intrekt, kan donttellmum bepaalde verzoeken mogelijk niet inwilligen. Waar mogelijk zal donttellmum derden aan wie uw gegevens zijn overgedragen, meedelen dat u uw toestemming hebt ingetrokken.

4. Recht van toegang
U bent gerechtigd uw persoonlijke gegevens op te vragen en bij te werken of deze te laten verwijderen. Wij streven naar actuele, juiste en volledige persoonlijke gegevens. U kunt uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, opvragen en corrigeren door contact op te nemen met de webmaster. Dergelijke verzoeken worden direct en op correcte wijze ingewilligd. Voor een verzoek om correctie worden geen kosten berekend, al kan donttellmum voor alle andere verzoeken een kleine kostendekkende vergoeding vragen. Voor verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens gelden alle van toepassing zijnde aan donttellmum opgelegde wettelijke en ethische voorschriften inzake verslaglegging of het bewaren dan wel archiveren van documentatie.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van persoonlijke gegevens die donttellmum online verzamelt, maakt donttellmum gebruik van gegevensnetwerken die onder andere door gestandaardiseerde firewalls en wachtwoorden zijn beveiligd. Persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die de gegevens nodig hebben en die getraind zijn in het correct omgaan met dergelijke gegevens en strenge normen inzake vertrouwelijkheid in acht nemen. Werknemers die in strijd handelen met ons beleid en onze procedures worden dienovereenkomstig gestraft. De naleving van ons beleid en onze procedures door het personeel wordt regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat gegevens niet verloren gaan of worden misbruikt dan wel gewijzigd, trachten wij dergelijke betreurenswaardige voorvallen te voorkomen.

6. Gegevensoverdracht naar het buitenland
donttellmum is een wereldwijde onderneming en heeft databases in verschillende rechtsgebieden. donttellmum kan uw gegevens doorsturen naar een van zijn databases buiten het land waar u woonachtig bent. Als het privacybeschermingsniveau in een land niet aan erkende internationale normen voldoet, zullen wij ervoor zorgen dat gegevensoverdrachten naar databases van donttellmum in dat land voldoende zijn beveiligd en dat er in dergelijke landen geen gegevensoverdracht aan derden plaatsvindt zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.

7. Anonieme gegevens en ‘cookies’
De meeste gegevens die donttellmum op zijn website(s) verzamelt, zijn anoniem, zoals de pagina’s die u bezoekt en de zoekopdrachten die u geeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven. donttellmum verwerkt anonieme gegevens om zo de inhoud van de site te verbeteren en om voor intern marktonderzoek globale statistische gegevens te verzamelen over personen die gebruik maken van onze site. Daartoe kan donttellmum ‘cookies’ installeren waarmee de first level domeinnaam van de gebruiker wordt verzameld (bv. ‘bigmail.com’ uit het e-mailadres ‘john@bigmail.com’) alsook datum en tijdstip waarop toegang werd verkregen. Met ‘Cookies’ alleen kan de identiteit van de gebruiker niet worden achterhaald. Een ‘cookie’ is een stukje informatie dat naar uw browser wordt gezonden en op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies brengen uw computer geen schade toe. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd als u een ‘cookie’ ontvangt, zodat u kunt bepalen of u het al dan niet accepteert.

8. Spamming
donttellmum tolereert geen ‘spamming’. Onder spamming wordt verstaan het in groten getale en herhaaldelijk verzenden van ongevraagde e-mails, gewoonlijk van commerciële aard, naar personen met wie de afzender nog niet eerder contact heeft gehad of die te kennen hebben gegeven dergelijke berichten niet te willen ontvangen. Als donttellmum daarentegen bepaalde product- of gezondheidsinformatie dan wel andere gegevens voor u van belang acht, behoudt donttellmum zich het recht voor u daarover per e-mail te informeren, terwijl u tevens de mogelijkheid wordt geboden niet voor een dergelijke dienstverlening te kiezen.

9. Persoonlijke gegevens en kinderen
donttellmum zal niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaarmaken van een minderjarige jonger dan dertien jaar zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bv. een ouder of voogd) via direct offline contact. Wij zullen de ouder meedelen (i) welke specifieke persoonlijke gegevens van de minderjarige worden verzameld en (ii) dat deze de mogelijkheid heeft het verzamelen, gebruiken en opslaan van dergelijke informatie te verbieden. donttellmum houdt zich aan de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act en aan soortgelijke wetten die in andere landen van kracht zijn ter bescherming van kinderen.

10. Koppelingen naar andere sites
Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van donttellmum met uitsluiting van websites van derden. donttellmum kan koppelingen aanbieden naar andere websites die wij voor onze bezoekers van belang achten. Wij streven ernaar koppelingen aan te bieden naar websites van de hoogste kwaliteit. Gezien de aard van het World Wide Web kan donttellmum echter geen garantie geven voor de kwaliteit van iedere aangeboden koppeling naar een website noch verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van andere sites dan die van donttellmum.

11. Contact opnemen met donttellmum
Mocht u vragen of klachten hebben over onze naleving van dit Privacybeleid of heeft u aanbevelingen of opmerkingen om de kwaliteit van ons Privacybeleid te verbeteren, neem dan contact op met de webmaster. Dit privacybeleid is sinds 1 januari 2001 van kracht. Wij streven naar voortdurende verbetering van de hulpmiddelen waarmee u de gegevens kunt beheren die u ons toestuurt. Bezoek deze pagina van tijd tot tijd om deze en andere, nieuwe hulpmiddelen te beoordelen.

Winkelmandje
0